Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială. Vol. I

No Thumbnail Available

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

INCE

Abstract

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”este un for științific cu tradiții recunoscut la nivel mondial. Dezbaterile științifice și preocupările majore ale cercetătorilor științifici vor fi axate în mod special pe viziuni, modele și soluții viabile de creștere economică durabilă. Conferința a devenit o platformă de comunicare pentru mediul ştiinţific din Republica Moldova și alte țări, reprezentanţi din administraţia publică centrală şi locală, sfera businessuluiși alți actori cu atitudine argumentată asupra provocărilor socio-economice, financiare și demografice ale societății moderne. Reunirea în cadrul unui for reprezentativ de participanți cu agendecomune de cercetare facilitează promovarea rezultatelor științifice, dezvoltarea și extinderea colaborării pe plan național și internațional, stimulează dezvoltarea de noi idei și soluții asupra problemelor majore discutate, susține dezvoltarea și promovarea tinerilor cercetători.
The International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability”is a scientific forum with traditions, recognized worldwide. Scientific debates and major concerns of scientific researchers will be focused especially on visions, models and viable solutions for a sustainable economic growth. The conference has become a important communication platform for scientific community from Moldova and other countries, for central and local government representatives, for business environment and other actors with a justified attitude on socio-economic, financial and demographic challenges of modern society.Bringing together into a forum of participants with common scientific research agendas, facilitates the promotion, development and expansion of national and international collaboration, as well as stimulates development of new ideas and solutions on major issues, and supports the development and promotion of young researchers.
Международная научно-практическая конференция „Экономический рост в условиях глобализации:конкурентоспособность, инновационность, устойчивость”является научным форумом со сложившимися научными традициями, признанным во всем мире. Научные дискуссии исследователей будут сосредоточены на поиске эффективных решений для устойчивого экономического роста, основанных на достижениях современной науки и моделях социально-экономического развития. Конференция стала коммуникационной площадкой для представителей научного сообщества Молдовы и других стран, представителей центральных и местных органов власти, бизнес-среды и других участников по обсуждению социально-экономических проблем, учитывающих макроэкономические, финансовые и демографические характеристики современного общества.Участие в конференции дает возможность представить новое видение и обозначить научные приоритеты. Общие программы исследований облегчают продвижение результатов исследований, способствуют развитию и расширению национального и международного сотрудничества, стимулируют поиски новых идей и решений, поддерживают развитие и продвижение молодых исследователей.

Description

Texte: lb. rom., engl., rusă. Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr. la sfârşitul art. Președintele comitetului științific: Stratan Alexandru, Dr. Hab., Profesor, Director INCE, RM. Vice-presedinte: Gagauz Olga, Dr. Hab., Conf. Cercet., INCE, RM.

Keywords

conferinta internationala stiintifico-practica, dezvoltare economica, economie, crestere economica, finante, antreprenoriat, management, sector agroalimentar, economic development, economy growth, finance, entrepreneurship, management, agri-food sector, экономическое развитие, экономика, экономическии рост, финансы, предпринимательство, управление, агропродовольственныи сектор, International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices, международная научно-практическая конференция

Citation

Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a 14-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. I, 376 p. ISBN 978-9975-3305-6-5.

Collections